REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU PANGO

 wersja obowiązująca od 08 marca 2020 r.

 • § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania z systemu umożliwiającego dokonywanie opłat za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania wydzielonych w miastach lub na parkingach zamkniętych, udostępnionego przez spółkę Pango Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. "Solidarności" 117/207, 00-140 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416715, NIP: 7123271036, REGON: 061400083 (zwaną dalej „Pango Polska”).
 2. Lista miast i parkingów, w których można korzystać z Systemu jest prezentowana na stronie internetowej Pango. Lista ta wskazuje także podmioty zarządzające Strefami Płatnego Parkowania oraz akty będące podstawą do pobierania opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania. Zmiany na liście miast i parkingów polegające na dodaniu lub usunięciu miasta, parkingu lub zmiany pomiotu zarządzającego Strefą Płatnego Parkowanie nie stanowią zmiany Regulaminu.
 3. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
 4. System Pango – system teleinformatyczny umożliwiający wnoszenie opłat za parkowanie Pojazdu w Strefach Płatnego Parkowania, na Parkingu Park & Ride lub na Parkingu zamkniętym, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Systemu Pango;
 6. Konto Pango – profil Użytkownika w Systemie Pango zawierający dane tego Użytkownika wskazane w § 2 poniżej;
 7. Pojazd – pojazd samochodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1990. ze zm.), którego parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania lub na Parkingu zamkniętym wiąże się z koniecznością uiszczania opłaty za parkowanie;
 8. Aktywacja Systemu Pango – rejestracja Użytkownika w celu rozpoczęcia korzystania z Systemu Pango;
 9. Aplikacja Mobilna Pango – aplikacja przeznaczona do używania w telefonach typu smartfon (z systemem operacyjnym typu iOS , Android) umożliwiająca korzystanie z Systemu Pango.
 10. Strefa Płatnego Parkowania (SPP) – strefa, o której mowa w art. 13b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zmianami) ustalona w trybie przewidzianym przepisem art. 13b ust. 3 wyżej wskazanej ustawy o drogach publicznych.)
 11. Parking zamknięty – parking, do którego dostęp jest ograniczony zaporą lub inny obiekt nie będący strefą płatnego parkowania przeznaczony do postoju pojazdów z którego mogą korzystać wyłącznie uprawnieni Użytkownicy;
 12. Parking Park & Ride – parking, na którym Użytkownik pozostawia Pojazd, a potwierdzenie dokonania opłaty za pozostawienie Pojazdu na Parkingu Park & Ride uprawnia Użytkownika do bezpłatnego korzystania z transportu zbiorowego na zasadach określonych przez podmiot zarządzający Parkingiem Park & Ride;
 13. IVR – system interaktywnej komunikacji głosowej, za pomocą której Użytkownik może dokonać Aktywacji Systemu Pango oraz inicjować i kończyć czas parkowania;
 14. ASR – system rozpoznawania głosu, jest to system będący częścią IVR-u pozwalający na szybsze dokonywanie rejestracji oraz inicjację czasu parkowania;
 15. Biuro obsługi klienta (BOK) – centrala, w której konsultanci udzielają wskazówek na temat rejestracji i używania Systemu Pango, jak również pomagają Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z systemu;
 16. Karta płatnicza – karta kredytowa lub debetowa uprawniająca do dokonywania płatności internetowych;
 17. Identyfikator Pango – naklejka lub notatka z nazwą Pango przeznaczona do umieszczenia wewnątrz Pojazdu i wskazująca na korzystanie przez Użytkownika z Systemu Pango, w celu kontroli uiszczenia opłaty;
 18. System płatności - system umożliwiający dokonanie płatności za pomocą różnych instrumentów płatniczych prowadzony przez podmiot posiadający licencje Instytucji Płatniczej,małej instytucji płatniczej, instytucji pieniądze elektronicznego, małej instytucji pieniądza elektronicznego lub uprawnienie do wykonywania usługi Inicjacji Płatności w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego lub podmiot równoważny z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, współpracujący z Pango przy obsłudze narzędzi umożliwiających płatności, o których mowa w § 5;
 19. Portal Pango – serwis internetowy dostępny pod adresem pango.pl umożliwiający zalogowanie się do Konta Pango, zarządzanie: listą pojazdów i danymi użytkownika oraz generowanie zestawień dokonanych płatności za parkowanie w Systemie Pango;
 20. Agent Rozliczeniowy – podmiot uprawniony przez Komisje Nadzoru Finansowego lub organ równoważny działający na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej do dokonywania rozliczania transakcji płatniczych dokonywanych kartą płatniczą lub innym instrumentem płatniczym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 21. Usługa DCB – usługa płatnicza polegająca na doliczeniu do rachunku za telefon komórkowy kosztów parkowania wraz z opłatą transakcyjną pobieraną przez operatora telefonii komórkowej.

 

 • § 2 KORZYSTANIE Z SYSTEMU PANGO
 1. System Pango jest dostępny dla Użytkowników posiadających telefon komórkowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Użytkowników posiadających dostęp do Internetu lub do telefonu stacjonarnego.
 2. W przypadku korzystania z Parkingów zamkniętych lub Parkingów Park & Ride telefon komórkowy typu smartfon z zainstalowaną Aplikacją Mobilną Pango może pełnić dodatkowo funkcję pilota otwierającego zaporę, tam gdzie zastosowano zaporę.
 3. W celu korzystania z Systemu Pango konieczne jest umieszczenie w Pojeździe Identyfikatora Pango. Identyfikator Pango może zostać przesłany przez Pango Polska do Użytkownika pocztą na podany przez niego adres po dokonaniu aktywacji w Systemie Pango. Identyfikator Pango może również zostać pobrany w biurze administratora SPP, Parkingu Park & Ride, Parkingu zamkniętego lub ze strony pango.pl i wydrukowany.
 4. W razie korzystania z Systemu Pango przy pomocy telefonu (zarówno komórkowego jak i stacjonarnego) Użytkownik ponosi koszty połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości typu SMS lub dostępu do internetu zgodnie z taryfą operatora, z którego usług korzysta.
 5. Pango Polska dopuszcza możliwość wprowadzenia pilotażowych funkcjonalności, aplikacji lub kanałów dostępu, co do których szczegółowe zasady i warunki korzystania z nich zostaną określone w oddzielnym regulaminie..

 

 • § 3 REJESTRACJA I AKTYWACJA KONTA
 1. Rejestracja Konta Pango odbywa się w jeden z następujących sposobów (według wyboru Użytkownika):
  1. poprzez pobranie ze strony internetowej pango.pl/app, z Apple App Store lub Google Play Aplikacji Mobilnej Pango i wykonanie kolejnych czynności zgodnie z poleceniami podawanymi przez tę Aplikację;
  2. poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej pango.pl/rejestracja i wykonanie kolejnych czynności zgodnie z poleceniami umieszczonymi na stronie;
  3. poprzez połączenie się Użytkownika z numerem 222-700-100 i wykonanie kolejnych czynności zgodnie z poleceniami podawanymi przez operatora BOK (koszt połączenia wynika z taryfy operatora).
 2. W celu dokonania aktywacji Konta Pango Użytkownik zobowiązany jest podać następujące, prawdziwe dane:
  1. w przypadku osoby fizycznej: numer(y) rejestracyjny(e) Pojazdu(ów) , numer telefonu komórkowego Użytkownika, sposób uiszczania opłat za parkowanie oraz w przypadku wybrania formy płatności za pomocą karty, po rozpoczęciu usługi numer karty płatniczej, która obciążana będzie opłatami za parkowanie, oraz datę jej ważności. Dodatkowe nieobowiązkowe dane możliwe do podania przez Użytkownika to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej umożliwiają otrzymywanie zestawień parowań i innych dokumentów księgowych umożliwiający rozliczenie kosztów parkowania;
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: pełna nazwa, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer NIP, numer(y) telefonu komórkowego Użytkownika, numer rejestracyjny Pojazdu(ów), sposób uiszczania opłat za parkowanie oraz w przypadku wybrania formy płatności karta płatnicza po rozpoczęciu usługi numer karty płatniczej, która obciążana będzie opłatami za parkowanie, oraz datę jej ważności.
 3. Podane przez Użytkownika numer karty płatniczej oraz data jej ważności będą niezwłocznie przekazywane odpowiedniemu Agentowi Rozliczeniowemu. Wyżej wskazane informacje będą przechowywane przez agenta rozliczeniowego w celu umożliwienia rozliczenia płatności dokonywanej przez Użytkownika za pomocą Systemu Pango. Pango Polska przechowywać będzie w swojej bazie danych wyłącznie cztery ostatnie cyfry numeru karty płatniczej przypisane do Konta Pango Użytkownika, aby umożliwić Pango Polska zidentyfikowanie Użytkownika i potwierdzenie jego tożsamości w celu umożliwienia korzystania z Systemu Pango.
 4. W przypadku korzystania z Konta Pango przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Użytkownik wskaże osobę upoważnioną do działania w jego imieniu w sprawach związanych z korzystaniem z Systemu Pango.
 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika Pango Polska może czasowo zawiesić korzystanie przez danego Użytkownika z Systemu Pango, rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym jak również odmówić możliwości korzystania z Systemu Pango takiemu Użytkownikowi w przyszłości.
 6. W czasie aktywacji Konta Pango:
  1. W sposób wskazany w § 3 pkt. 1 a) lub b) - Użytkownik otrzyma 8 znakowe hasło, które będzie hasłem dostępu do panelu klienta na Koncie Pango na stronie www.pango.pl/zaloguj; to hasło jak również 4 cyfrowy PIN wygenerowany losowo przez System Pango umożliwiający korzystanie z Systemu Pango z innych urządzeń niż telefon zarejestrowany w Pango oraz służący do autoryzacji w BOK kod PIN, zostanie przesłany za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) na wskazany podczas rejestracji przez Użytkownika numer telefonu komórkowego;
  2. W sposób wskazany w § 3 pkt. 1 c) – Użytkownikowi zostanie przesłane za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę – na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego 4 cyfrowy PIN wygenerowany losowo przez System Pango umożliwiający korzystanie z Systemu Pango z innych urządzeń niż telefon zarejestrowany w Pango oraz służący do autoryzacji w BOK oraz 8 znakowe hasło wygenerowane losowo przez System Pango, które będzie hasłem dostępu do panelu klienta na Koncie Pango na stronie www.pango.pl.
 7. Z chwilą:
  1. wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza za pomocą Aplikacji Mobilnej Pango, zaakceptowania treści Regulaminu oraz wykonania innych poleceń wskazywanych przez aplikację lub
  2. wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza na stronie internetowej www.pango.pl; zaakceptowania treści Regulaminu oraz wykonania innych poleceń wskazywanych na stronie lub
 8. podania przez Użytkownika w czasie połączenia z numerem 222-700-100 (koszt połączenia wynika z taryfy operatora) stosownych danych, zaakceptowania treści Regulaminu oraz wykonania innych czynności wskazanych przez konsultanta z BOK,dochodzi do Aktywacji Systemu Pango i zawarcia umowy o korzystanie z Systemu Pango zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 9. Aktywując Konto Pango zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownik powinien zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien także zapoznać się z warunkami korzystania z usług Systemu Płatności oraz Agenta Rozliczeniowego, których regulaminy są prezentowane w Aplikacji Mobilnej Pango przed dokonaniem pierwszej płatności.

 

 • § 4 ZMIANY DANYCH KONTA
 1. Wszelkie zmiany danych Konta Pango dokonywane są poprzez stronę internetową www.pango.pl, poprzez Aplikację Mobilną Pango lub poprzez połączenie się z BOK pod numerem 222-700-100 (koszt połączenia wynika z taryfy operatora).
 2. Wszelkich zmian numeru(ów) rejestracyjnego(ych) Pojazdu, numeru(ów) telefonu przypisanego do danego Konta Pango lub innych danych identyfikujących Użytkownik może dokonać poprzez Aplikację Mobilną Pango lub za pośrednictwem BOK po połączeniu się z numerem 222-700-100 i dokonaniu weryfikacji tożsamości (koszt połączenia wynika z taryfy operatora).

 

 • § 5 OBSŁUGA SYSTEMU, PŁATNOŚCI
 1. Obsługa Systemu Pango przez Użytkownika odbywa się poprzez wydawanie komend za pośrednictwem:
  a. Aplikacji Mobilnej Pango pobranej ze strony internetowej www.pango.pl i zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Użytkownika obsługiwanym przez systemy operacyjne iOS lub Android;
  b. Portalu Pango dostępnego po zalogowaniu się na stronie internetowej www.pango.pl przy pomocy nazwy Użytkownika (adresu e-mail) oraz hasła;
  c. połączeń telefonicznych na numer 222-700-100 w ramach systemu IVR;
  d. połączeń telefonicznych na numer 222-700-100 i rozmowy z Biurem Obsługi Klienta (koszt połączenia wynika z taryfy operatora);
  e. krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych na numer 4321 (koszt połączenia wynika z taryfy operatora);

Przy czym szczegółowe zasady korzystania z Systemu Pango zostały określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 1. Uiszczanie płatności za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania może nastąpić
  a. W systemie przedpłatowym (tzw. pre-paid);
  b. W systemie płatności po rozpoczęciu usługi (tzw. post-paid).
 2. Uiszczanie płatności za parkowanie na Parkingu Park & Ride lub Parkingu zamkniętym może nastąpić wyłącznie w systemie płatności po rozpoczęciu usługi (tzw. post-paid).
 3. W celu korzystania z systemu pre-paid Użytkownik powinien wpłacić na rachunek bankowy Pango Polska odpowiednią kwotę pieniężną. Użytkownik może dokonać przedpłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem na rachunek bankowy: 14 1600 1446 1847 9199 0000 0007. W tytule przelewu należy podać numer telefonu komórkowego zarejestrowany w Systemie Pango w formie 9 cyfr, numer konta w Systemie Pango lub numer rejestracyjny pojazdu co umożliwi przyporządkowanie wpłaconych środków do Użytkownika dokonującego wpłaty. Niepodanie w tytule wpłaty numeru telefonu komórkowego uniemożliwi zaksięgowanie wpłaconej kwoty do danego Użytkownika, a w konsekwencji uniemożliwi także korzystanie z Systemu Pango. Księgowanie przelewów ELIXIR może potrwać do 24 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  2. za pośrednictwem Systemu Płatności oferowanych przez podmiot aktualnie współpracującego z Pango, którego nazwa jest prezentowana w Aplikacji Mobilnej Pango oraz w portalu Pango
  3. za pomocą karty płatniczej przy pomocy Agenta Rozliczeniowego.

Pango Polska z zastrzeżeniem punktu 11 poniżej nie przysługują żadne prawa do zgromadzonych na koncie przedpłatowym Użytkownika środków pieniężnych Użytkowników. W razie wyboru systemu pre-paid możliwe będzie uzyskanie na wniosek Użytkownika informacji o ilości środków posiadanych przez niego na koncie przedpłatowym Pango Polska.

 1. W celu korzystania z systemu post-paid przy użyciu karty płatniczej Użytkownik musi posiadać ważną kartę płatniczą uprawniającą do dokonywania płatności przez Internet. Po wpisaniu numeru karty płatniczej i jej daty ważności jest dokonywana autoryzacja karty polegająca na tymczasowym zablokowaniu na karcie kwoty 5 PLN, która zostanie zwrócona po około 14 dniach lub rozliczona w poczet dokonanych w tym czasie parkowań. Po pomyślnie przeprowadzonej autoryzacji Użytkownik uprawniony jest do rozpoczęcia naliczania czasu parkowania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. W celu korzystania z systemu post-paid przy użyciu usługi DCB Użytkownik musi posiadać aktywną usługę DCB u operatora telefonii komórkowej oraz nie wyczerpany limit płatności zgodnie z właściwym regulaminem operatora telefonii komórkowej i dokonać aktywacji płatności DCB w Pango przy pierwszej transakcji. Po pomyślnie przeprowadzonej autoryzacji Użytkownik uprawniony jest do rozpoczęcia naliczania czasu parkowania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu a opłaty parkingowe wraz z należną Agentowi Rozliczeniowemu i operatorowi telefonii komórkowej prowizją transakcyjną będą dołączany do rachunku za telefon komórkowy.  Pango przez każdym rozpoczęciem pobierania opłaty parkingowe sprawdzi czy usługa DCB jest nadal aktywna dla Użytkownika u operatora telefonii komórkowej a w przypadku jest dezaktywacji lub przekroczeniu limitu dziennego Użytkownika System Pango odrzuci możliwość rozpoczęcia naliczania opłat za pomocą Usługi DCB. Użytkownik nadal będzie jednak uprawiony do rozpoczęcia naliczania opłat za pomocą innej metody płatności tj prepaid lub post-paid przy użyciu karty płatniczej. 
 3. Warunkiem faktycznej możliwości dokonania opłaty za parkowanie za pośrednictwem Systemu Pango jest w zależności od wybranej metody rozliczania płatności:
  1. posiadanie na Koncie Pango wystarczającej ilości środków pieniężnych;
  2. zarejestrowanie w Systemie Pango karty płatniczej pod warunkiem akceptacji tej płatności przez wystawcę karty; w przypadku braku akceptacji płatności przez wystawcę karty konto Użytkownika Pango zostaje zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy.
  3. posiadanie aktywnej usługi DCB u operatora telefonii komórkowej i wystarczającego limitu dziennego.
 4. Kontrola, czy za korzystanie z miejsca płatnego parkowania na parkingu w Strefie Płatnego Parkowania została uiszczona przy pomocy Systemu Pango odpowiednia opłata, jest przeprowadzana na podstawie numeru rejestracyjnego Pojazdu przez uprawnione do tego podmioty, w tym w szczególności przez odpowiednie służby miejskie. Prawidłowo dodany numer rejestracyjny zawiera wyłącznie litery lacinskie bez polskich znaków i cyfry arabskie, nie zwiera znaku spacji.
 5. Wszelkie czynności związane z korzystaniem z Systemu Pango w imieniu Użytkowników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej bądź grupą osób fizycznych mogą być dokonywane tylko poprzez wskazanego administratora.
 6. Stawki opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych w Strefach Płatnego Parkowania, Parkingach Park & Ride lub Parkingach Zamkniętych podane są w polskich złotych w uchwałach podjętych przez odpowiednie organy jednostek samorządu terytorialnego lub w stosownych aktach wydanych przez podmioty zarządzające Strefą Płatnego Parkowania Parkingami Park & Ride lub Parkingami zamkniętymi lub inne uprawnione podmioty.
 7. Rozliczanie opłat za parkowanie następuje w polskich złotych w oparciu o rzeczywisty czas parkowania Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania na Parkingu Park & Ride lub Parkingu zamkniętym według stawek, o których mowa w pkt. 9 powyżej.
 8. Płatne parkowanie rozpoczyna się:
  1. z chwilą otrzymania zwrotnego komunikatu z Systemu Pango na skutek wysłania przez Użytkownika komendy rozpoczynającej liczenie czasu parkowania Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania – zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej www.pango.pl
  2. z chwilą otworzenia przy użyciu Aplikacji Mobilnej Pango na smartfona zapory przy wjeździe na Parking zamknięty - zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej www.pango.pl
  3. z chwilą otworzenia zapory przy wjeździe na Parking Park & Ride po sczytaniu numeru rejestracyjnego Pojazdu przez kamery i jego weryfikacji - zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej www.pango.pl
 9. Wysłanie komendy rozpoczynającej liczenie czasu parkowania jest równoznaczne z upoważnieniem Pango (dla komendy wybranej w systemie przedpłaconym) lub Agenta Rozliczeniowego (dla komendy wybranej w systemie płatności po rozpoczęciu usługi) do pobrania od Użytkownika odpowiedniej ilości środków pieniężnych oraz do ich przekazania podmiotowi uprawnionemu do pobierania opłat za parkowanie Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania, na Parkingu Park & Ride lub Parkingu Zamkniętym.
 10. Płatne parkowanie kończy się:
  1. po otrzymaniu przez Użytkownika – na skutek wysłania przez niego odpowiedniej komendy zgodnie z instrukcją znajdująca na stronie internetowej www.pango.pl – zwrotnego komunikatu z Systemu Pango za pośrednictwem kanału komunikacji z Systemem Pango, z którego korzysta Użytkownik, o zakończeniu naliczania czasu parkowania;
  2. automatycznie – z chwilą wyczerpania środków wpłaconych przez Użytkownika (w przypadku wyboru systemu płatności pre-paid);
  3. automatycznie – Po upłynięciu czasu wybranego przez użytkownika lub wyczerpania kwoty wskazanej przez użytkownika, której wysokość została przelicozna przez System Pango na maksymalny czas parkowania.
  4. automatycznie – z upływem okresu, w którym obowiązkowe jest wnoszenie opłat za parkowanie na terenie danej Strefy Płatnego Parkowania – dla parkowań w systemie start/stop;
  5. automatycznie – z chwilą otworzenia przy użyciu Aplikacji Mobilnej Pango zapory Parkingu zamkniętego przy wyjeździe z takiego parkingu
  6. automatycznie – z chwilą upłynięcia daty końcowej rezerwacji na Parkingu Zamkniętym zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie internetowej www.pango.pl
  7. automatycznie - z chwilą otworzenia zapory przy wjeździe na Parking Park & Ride po sczytaniu numeru rejestracyjnego Pojazdu przez kamery i jego weryfikacji.
 11. W przypadku pozostawienia Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride lub na Parkingu zamkniętym, płatne parkowanie rozpoczyna się automatycznie każdego kolejnego dnia, objętego obowiązkiem uiszczania opłat za parkowanie na terenie danej Strefy Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź na Parkingu zamkniętym, wyłącznie pod warunkiem, że Użytkownik zleci rozpoczęcie parkowania zgodnie po godzinie, w której ustał obowiązek ponoszenia opłat z tytułu parkowania w danej Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź na danym Parkingu Zamkniętym;
 12. Informacje o opłatach z tytułu korzystania z poszczególnych metod komunikacji w ramach korzystania z Systemu Pango zostały wskazane w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.
 13. Na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w toku rejestracji System Pango, pod warunkiem otrzymania uprzednio zgody od Zarządcy Strefy Płatnego Parkowania lub Zarządcy Parkingu na wystawianie dokumentów w jego imieniu, wystawi rachunek lub inny dowód księgowy w Systemie Pango potwierdzający uiszczenie opłat za parkowanie na koniec okresu rozliczeniowego, jakim jest miesiąc kalendarzowy. Dowód księgowy zawiera cenę, która stanowi sumę poszczególnych transakcji parkowania dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. Ów dowód jest możliwy do pobrania w zakładce „Moje rachunki” na Koncie Pango.

 

 • § 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025. ze zm.), który zawarł umowę za pośrednictwem Systemu Pango przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od daty jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny, a także bez ponoszenia kosztów z tego tytułu poza kosztami, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. W sytuacji, gdy Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 wykona przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia, jest on zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 dokonuje odstąpienia od umowy poprzez wysłanie na adres siedziby Pango Polska lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik na 4 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu do wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie go przed jego upływem.
 4. Użytkownikowi, o którym mowa w ust. 1 prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za jego wyraźną zgodą, o czym został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną jego zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • § 7 REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z SYSTEMU PANGO
 1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Systemu Pango w dowolnym momencie. Rezygnacja z korzystania z Systemu Pango wymaga usunięcia Konta Pango przez Użytkownika. Usunięcia Konta Pango dokonuje się po wydaniu stosownej komendy za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji opisanych w § 3 pkt. 1 powyżej.
 2. W przypadku rezygnacji z korzystania z Systemu Pango i usunięcia Konta Pango środki wpłacone w ramach systemu pre-paid i niewykorzystane na dokonanie zapłaty podlegają zwrotowi po otrzymaniu przez Pango Polska stosownej informacji Użytkownika określającej sposób wypłaty, zawierającej numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków. Środki zwracane są bez żadnych odsetek, po uprzednim pobraniu wszelkich należnych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź Parkingu zamkniętym. Zwrot środków następuje na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego.
 3. W przypadku, w którym Użytkownik nie korzysta z systemu dłużej niż 2 lata Konto Pango ulega dezaktywacji lub usunięciu. W takim przypadku niewykorzystane środki pieniężne zgromadzone przez Użytkownika w ramach systemu pre-paid podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Użytkownika o ile Pango jest w stanie go ustalić.  Jeżeli Pango nie jest w stanie ustalić rachunku Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzednim podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu jego ustalenia przy użyciu połączenia telefonicznego i adresu email. Jeżeli w ciągu 30 dni nie uda się skontaktować z Użytkownikiem, niewykorzystane środki przepadają na rzecz Pango.

 

 • § 8 ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PANGO POLSKA
 1. Pango Polska może zaprzestać świadczenia usług w całości lub w odniesieniu do pewnych Stref Płatnego Parkowania, Parkingów Park & Ride lub lub Parkingów zamkniętych w przypadku rozwiązania umów lub umowy łączącej Pango Polska z podmiotem zarządzającym Strefą Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź Parkingiem zamkniętym lub będącym ich właścicielem.
 2. W przypadku zakończenia świadczenia usług przez Pango Polska w całości, niewykorzystane środki pieniężne zgromadzone przez Użytkowników w ramach systemu pre-paid podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami §7 pkt. 3.

 

 • § 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Pango Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług, w zakresie dokonywanych przez Użytkowników za pomocą Systemu Pango transakcji. Pango Polska jest podmiotem odpowiedzialnym za obsługę, sprawne działanie i utrzymanie Systemu Pango. Pango Polska ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nienależytym działaniem Systemu Pango.
 2. Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika hasła do interfejsu www oraz numeru telefonu komórkowego osobom nieuprawnionym i za skutki wszelkich czynności dokonywanych przez osoby nieuprawnione.
 3. Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie Systemu Pango spowodowane przez Użytkownika lub osoby trzecie, za które Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności, w tym wynikające z nieprzestrzegania przez nich przepisów prawa, a w szczególności uchwał jednostek samorządu terytorialnego lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride lub na Parkingu zamkniętym w sytuacji, gdy płatność nie może być dokonana z uwagi na brak środków lub niewystarczającą ilość środków posiadanych przez Użytkownika w ramach systemu pre-paid, przekroczenie limitu na karcie płatniczej lub odmowę dokonania płatności kartą płatniczą z innych przyczyn.
 5. Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania zarządcy lub właściciela Parkingu Park & Ride lub Parkingu zamkniętego jak i osób świadczących pracę lub wykonujących usługi czy zlecenia na ich rzecz, a utrudniające bądź uniemożliwiające skorzystanie przez Użytkownika z Parkingu Park & Ride lub Parkingu zamkniętego.
 6. Niemożność użycia Systemu Pango z jakichkolwiek przyczyn, w tym również leżących po stronie Pango Polska, nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park& Ride lub na Parkingu zamkniętym – w takim wypadku Użytkownik winien uiścić opłatę w inny sposób, możliwy w danej Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź na danym Parkingu zamkniętym. Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności za żadne następstwa nieuiszczenia przez Użytkownika należnej opłaty za parkowanie.
 7. Za wszelkie działania związane z przyjmowaniem środków pieniężnych za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride lub na Parkingu zamkniętym, terminowym przekazywaniem opłat na rzecz uprawnionych podmiotów, jak również za spełnienie stosownych wymogów prawnych odnoszących się do świadczenia usług o charakterze finansowym, autoryzacji i rozliczania transakcji, o ile mają one zastosowanie, odpowiedzialny jest Agent Rozliczeniowy.

 

 • § 10 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Systemu Pango należy kierować do Pango Polska telefonicznie łącząc się z numerem 222-700-100 (koszt połączenia wynika z taryfy operatora) z Biurem Obsługi Klienta, listownie, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej pango.pl/kontakt.
 2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis problemu, numer rejestracyjny parkowanego Pojazdu, adres poczty elektronicznej, dane Użytkownika oraz informacje o modelu aparatu telefonicznego, aktualnej wersji zainstalowanego na nim systemu operacyjnego oraz Operatorze GSM obsługującym numer telefonu. W przypadku opisania problemu w sposób uniemożliwiający rozpatrzenie złożonej reklamacji Pango Polska może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w ramach Konta Pango, pocztą elektroniczną lub telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji środki uiszczone przez Użytkownika w związku z zareklamowaną usługą podlegają zwrotowi w uznanej przez Pango Polska części. Zwrot tych środków następuje stosownie do postanowień § 6, które stosuje się tutaj odpowiednio.

 

 • § 11 DANE OSOBOWE
 1. Pango Polska jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000, ze zmianami).
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych a także na wysyłanie mu stosownych danych bądź informacji za pośrednictwem SMS na numer telefonu przypisany do jego Konta Pango.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych umieszczonych w Koncie Pango wraz z prawem ich poprawienia i aktualizacji.
 4. Pango Polska może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych lub reklamowych, w tym do celów przesyłania informacji handlowych, za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w Systemie Pango. Pango Polska nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celach innych niż opisane w niniejszym Regulaminie.
 5. Pango Polska może wysyłać do Użytkownika informacje za pośrednictwem SMS za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w Systemie Pango.
 6. Bez zgody Użytkownika Pango Polska nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.
 7. Podanie danych osobowych wskazanych w § 2 jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi rejestrację Konta Pango i korzystanie z Systemu Pango.

 

 • § 12 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pango Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. "Solidarności" 117/207, 00-140 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416715, NIP: 7123271036, REGON: 061400083, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon do Biura Obsługi Klienta: 222-700-100, w dni robocze, w godz. 8:00 – 18:00.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. realizacji umowy korzystania z systemu Pango, umożliwiającego dokonywanie opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania wydzielonych w miastach lub na parkingach i w garażach, udostępnionego przez Pango Polska sp. z o.o.,
 5. prowadzenia rozliczeń finansowych,
 6. organizowania naszych kampanii reklamowych i działań marketingowych,
 7. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby oraz na potrzeby operatorów parkingów, garaży i zarządców Stref Płatnego Parkowania,
 8. wsparcia obsługi, w tym informowanie o zmianach w systemie, awariach, promocjach itp.
 9. Twoje dane osobowe są również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania na potrzeby informowania o nowych usługach i promocjach.
 10. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:
 11. umowy zawartej z nami poprzez zatwierdzenie Regulaminu Korzystania z systemu Pango w momencie rejestracji w systemie,
 12. udzielonych nam zgód, zawartych w formularzu rejestracji w systemie,
 13. obowiązków prawnych, którym podlegamy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 14. Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i korzystania z systemu Pango.
 15. Odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu oraz uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności:
 16. upoważnieni pracownicy Administratora,
 17. podmioty zarządzające i obsługujące parkingi, garaże i Strefy Płatnego Parkowania, w tym przeprowadzające kontrole opłat za parkowanie,
 18. nasze Biuro Obsługi Klienta,
 19. podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne, zarządcze, marketingowe, księgowe i prawne,
 20. agenci rozliczeniowi, odpowiedzialni za autoryzację i zatwierdzanie transakcji.
 21. Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich:
 22. Irlandii (w ramach przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej),
 23. USA (na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wdrażającej umowę Privacy Shield),
 24. Izraela (na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael).
 25. Możesz uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta: nr tel. 222 700 100, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 26. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w okresie:
 27. trwania umowy tj. do czasu utrzymywania przez Ciebie zarejestrowanego konta w systemie Pango,
 28. w zakresie udzielonych nam zgód na przetwarzane danych - do czasu wycofania zgody,
 29. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie rejestrów transakcji, faktur oraz dokumentów księgowych,
 30. rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej w Regulaminie,
 31. gdy przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe,
 32. przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania umowy,
 33. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.
 34. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych masz prawo do jej wycofania. Masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych w przepisach prawa.

 

 • § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zasady korzystania z Systemu Pango oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej pango.pl oraz w siedzibie Pango Polska.
 2. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Pango Polska zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie wiązała Użytkownika, jeżeli Użytkownik został powiadomiony o wprowadzonych zmianach i nie wypowiedział umowy w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o zmianach.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin niniejszy w obecnej zmienionej treści został opublikowany na stronie www.pango.pl w dniu 8 kwietnia 2019 roku.

 

ZAŁĄCZNIK 1
do Regulaminu Korzystania z Systemu Pango

Wzór odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Adresat:

Pango Polska Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 117/207

00-140 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi ____________________

 

- Data zawarcia umowy: _______________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ___________________

- Numer telefonu zarejestrowanego przez konsumenta(-ów) w Pango: ___________________

- Adres konsumenta(-ów): ___________________

- nr konta do zwrotu niewykorzystanych z konta pre-paid: ___________________

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

ZAŁĄCZNIK 2

do Regulaminu Korzystania z Systemu Pango

 

Pilotażowe rozwiązania w Systemie Pango w Krakowie i Gorlicach

 

W ramach funkcjonowania Systemu Pango na terenie miasta Krakowa oraz miasta Gorlice Pango Polska, z dniem 05 grudnia 2016 roku, wprowadza pilotażowe następujące pilotażowe rozwiązanie:

 

KANAŁ DOSTĘPU USSD

 1. Użytkownik w ramach korzystania z Systemu Pango w ramach SPP w Krakowie oraz Gorlicach ma możliwość wykorzystywania kanału dostępu USSD pozwalającego na inicjowanie i kończenie czasu parkowania (dalej ‘USSD’) w SPP za pomocą telefonu, którego numer został zarejestrowany w Systemie Pango.
 2. Użytkownik może posługiwać się USSD tylko wtedy, gdy korzysta z Systemu Pango z telefonu, który został zarejestrowany w tym Systemie.
 3. W przypadku Systemu Pango składania USSD:
 4. a) dla inicjowania parkowania brzmi: *220*1*kod miasta*kod strefy#
 5. b) dla zakończenia parkowania brzmi: *288*2#
 6. c) dla ustawienia z góry długości parkowania brzmi: *200*1*kod miasta*kod strefy*wybrany czas parkowania w minutach#
 7. Kody miast to: 24 dla Krakowa, 49 dla Gorlic;
 8. Kody Stref w Gorlicach to: A = 1, B = 2, C = 3;

 

W pozostałym zakresie korzystanie z Systemu Pango odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Systemu Pango oraz w Załącznikach 1-4.

 


Pobierz regulamin w formie pliku PDF

 


pango bottom

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). W każdej chwili możesz je zablokować lub ograniczyć zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na ich wykorzystanie. Więcej